Poziv članom kluba za kandidaturo za organe kluba

Upravni odbor IPA KLUBA ŠTAJERSKA, je na seji 4.9.2018 sprejel sklep o začetku kandidacijskega postopka za volitve v organe kluba, ki bodo potekale na volilni skupščini kluba, predvidoma 3.12.2018.

Imenovana je bila kandidacijska komisija, v sestavi Damjan Frajzman, Ivan Drevenšek, Rado Lešnik in Darko Veselič.

Upravni odbor IPA KLUBA ŠTAJERSKA, v skladu s statutom kluba, poziva člane kluba, da oddajo svoje kandidature za organe kluba in sicer:

za predsednika;

za sekretarja;

za blagajnika;

za stalnega zapisnikarja;

za člana UO za članstvo Finančne uprave RS;

za člana UO za članstvo pravosodnih policistov;

za člana UO za kulturo in sodelovanje s tujino;

za člana UO za športno dejavnost;

za člana UO za promocijski material in urejanje članstva;

za člana UO za informiranje in vzdrževanje spletnih strani;

za člana UO za socialne zadeve in družbene dejavnosti;

za člana UO za stike z upokojenimi člani.

Za tri člane častnega razsodišča

Za predsednika in dva člana nadzornega odbora-

Mandatna doba vseh članov je 4 leta.

Kandidati svojo kandidaturo vložijo pisno do 15.10.2018, v zaprti kuverti, s pripisom VOLITVE, katero oddajo na vložišču PU, komisiji ali pošljejo priporočeno po pošti. Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo prispele do vključno 15.10.2018, do 24. ure.

Predlog kandidatov lahko vložijo tudi skupine članov IPA kluba za več organov kluba ali vse organe kluba, vendar, morajo v tem primeru kandidati ob svojem imenu kandidature, s podpisom potrditi, da soglašajo s kandidaturo.

Po poteku roka, predvidoma 16.10.2018, bo komisija odprla vloge in o podanih vlogah pisno obvestila upravni odbor, ki bo razpisal datum skupščine z volilnim gradivom in imeni kandidatov za organe kluba.

V primeru več kandidatov za eno mesto, bodo volitve, v skladu z 11. členom statuta, tajne.