Poziv članom IPA kluba Štajerska za kandidaturo za organe kluba

SOGLASJEUpravni odbor IPA kluba Štajerska, je na seji 9. 11. 2022 sprejel sklep o začetku kandidacijskega postopka za volitve v organe kluba, ki bodo potekale na volilni skupščini kluba, predvidoma 13. 1. 2023.

Imenovana je bila kandidacijska komisija, v sestavi Mitja Tramšek, Ivan Drevenšek in Albin Gradišnik.Upravni odbor IPA kluba Štajerska, v skladu s statutom kluba, poziva članekluba, da oddajo svoje kandidature za organe kluba in sicer:za predsednika;za sekretarja;za blagajnika;za stalnega zapisnikarja;za člana UO za članstvo Finančne uprave RS;za člana UO za članstvo pravosodnih policistov;za člana UO za kulturo in sodelovanje s tujino;za člana UO za športno dejavnost;za člana UO za promocijski material in urejanje članstva;za člana UO za informiranje in vzdrževanje spletnih strani;za člana UO za socialne zadeve in družbene dejavnosti;za člana UO za stike z upokojenimi člani.Za tri člane častnega razsodišča.Za predsednika in dva člana nadzornega odbora.Mandatna doba vseh članov je 4 leta.Kandidati svojo kandidaturo vložijo pisno po e-pošti, do 1. 12. 2022, nae-naslov mitja.tramsek@siol.net, z naslovom VOLITVE. Upoštevale se bodo levloge, ki bodo prispele do vključno 1. 12. 2022, do 24. ure.Predlog kandidatov lahko vložijo tudi skupine članov IPA kluba za večorganov kluba ali vse organe kluba, vendar morajo v tem primeru kandidati spodpisom potrditi, da soglašajo s kandidaturo (skenirana lastnoročnopodpisana izjava).Po poteku roka, najkasneje do  5. 12. 2022, bo komisija odprla vloge in opodanih vlogah pisno obvestila upravni odbor, ki bo razpisal datumskupščine z volilnim gradivom in imeni kandidatov za organe kluba.V primeru več kandidatov za eno mesto, bodo volitve, v skladu z 11. členomstatuta, tajne.