NADOMESTNE VOLITVE – IPA ŠTAJERSKA

Upravni odbor IPA kluba Štajerska, je na dopisni seji 20. 12. 2023 sprejel sklep o začetku kandidacijskega postopka za nadomestne volitve v organe kluba, ki bodo potekale na skupščini kluba, predvidoma 2. 2. 2024. Imenovana je bila kandidacijska komisija, v sestavi Mitja Tramšek, Vladimir Pipan in Tome Petreski.

Upravni odbor IPA kluba Štajerska, v skladu s statutom kluba, poziva člane kluba, da oddajo svoje kandidature za organe kluba in sicer:

  • za člana UO za socialne zadeve in družbene dejavnosti;
  • za člana UO za stike z upokojenimi člani.

Mandatna doba nadomestnih članov traja do izteka mandata upravnega odbora kluba.

Kandidati svojo kandidaturo vložijo pisno po e-pošti, do 1. 1. 2024, na e-naslov mitja.tramsek@siol.net, z naslovom VOLITVE. Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo prispele do vključno 1. 1. 2024, do 24. ure.

Predlog kandidatov lahko vložijo tudi skupine članov IPA kluba, vendar morajo v tem primeru kandidati s podpisom potrditi, da soglašajo s kandidaturo (skenirana lastnoročno podpisana izjava).

Po poteku roka, najkasneje do  2. 1. 2024 do 24.00, bo komisija odprla vloge in o podanih vlogah pisno obvestila upravni odbor, ki bo razpisal datum skupščine z volilnim gradivom in imeni kandidatov za nadomestne člane organe kluba.

V primeru več kandidatov za eno mesto, bodo volitve, v skladu z 11. členom statuta, tajne.

Lep pozdrav,

Miran Šadl, mag. jav. upr.

predsednik IPA kluba Štajerska